OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE NA www.family-cafe.cz

prodávající – Dvořák a synové, s.r.o., Červenkova 527/2, Praha 8, 182 00, IČ: 17540780, DIČ: CZ17540780

adresa provozoven: Dvořák a synové, s.r.o., Nádraží 604, Golčův Jeníkov

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží přes internetový obchod z provozoven prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice některých pojmů

kupující – zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující podnikatel, který spotřebitelem není.
kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.
smlouva – kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do virtuální krabice, provede objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.
zboží – pekařské a cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně, které mohou být předmětem obchodů dle obchodních podmínek.
obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a v případě dovozu objednaného zboží dopravit na adresu udanou kupujícím. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování naším pracovníkem, a to e-mailem nebo telefonicky, po zkontrolování správnosti údajů. Potvrzení Vaší objednávky do 48 hodin. Za potvrzení lze považovat automaticky vygenerovaný e-mail se shrnutím Vaší objednávky a úplnými kontaktními údaji, včetně způsobu doručení.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a firma Dvořák a synové, s.r.o. (IČ: 17540780) se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně. Po dokončení obchodní transakce a zákonné povinnosti objednávku včetně všech osobních údajů skartuje.

V souladu se zákonem GDPR prodávající informuje kupujícího, že jeho osobní údaje si ponechává jen po dobu trvání zákonné povinnosti, poté jsou veškeré informace k prodávajícímu vymazány a to jak ve vytištěných kopiích, tak v emailové komunikaci.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí zálohu je-li požadována, či v případě pozdního objednání, z důvodu nejasných kontaktních údajů nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. Pokud prodávající nemůže z důvodu naplnění výrobní kapacity přijmout objednávku kupujícího, je povinen kupujícímu tuto informaci neprodleně sdělit a nabídnout jiné kompenzační řešení.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, datum a čas, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu. Kupující uvádí pravdivé údaje.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, v případě dovozu mimo uvedenou oblast včetně ceny za dopravu.

PODMÍNKY NÁKUPU, OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu na stránkách www.family-cafe.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Jak nakoupit

V případě zájmu o nabízené zboží v internetovém obchodě vložíte toto zboží a množství do virtuálního košíku. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit (vybalit) nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.

Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a adresy dodání. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.

Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručena, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení jeho kupní ceny a následném převzetí.

Objednací podmínky

Pro zhotovení objednávky od objednání: klasické dorty pracovní 2 dny předem
dezerty 2 pracovní dny předem
chlebíčky, kanapky a výrobky studené kuchyně 5 pracovních dní předem
Po dohodě je možná změna termín, dle možností prodávajícího
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem s uvedením skladovacích a spotřebních podmínek. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. +420 601 382 808.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platební podmínky

Zboží je možné kupujícím uhradit pouze následujícím způsobem: v hotovosti při převzetí zboží – hotovost přebírá od kupujícího dopravce, pracovník prodávajícího  

Dodací podmínky                                                                                                    

Způsob a místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

Po Golčově Jeníkově a přilehlých obcích rozvážíme ZDARMA, podmínkou je hodnota objednávky nad 300 Kč.
V okolí 30 km od naší výrobny objednávka nad 3.000 Kč doprava ZDARMA.
Rozvoz do dalších měst a obcí je zpoplatněn a to dle vzdálenosti a hodnoty objednávky.

REKLAMACE A ZÁRUKA ZA JAKOST

Reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží nebo originálu faktury/daňového dokladu, a fotografie reklamovaného produktu. Dodací list je nutno předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na originálu faktury/daňového dokladu a slouží-li jako záruční doklad. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené a reklamované v souladu s tímto reklamačním řádem. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném. Seznámení s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a souhlas s jejich obsahem, stvrzuje zákazník podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu, závaznou objednávkou zboží, nebo fyzickým převzetím zboží. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu telefonicky (tel. +420 601 382 808 po – pá do 14.30 hod. nebo emailem či přímo v naší provozovně maximálně však do 24 hodin od dodání zboží. Reklamace bude schválena jen v případě dodržení skladovacích podmínek!
Kupující je povinen prohlédnout si zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat.

Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u výrobce. Kupující je povinen učinit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonů a předpisů, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení pověřený pracovník firmy. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavků, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V KAŽDÉM Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADŮ:

Ztrátou faktury, paragonu.
Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.  
Svévolným upravením nebo pozměněním zboží. 
Mechanickým nebo jiným poškozením zboží. 
Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).
Skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.
Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití, nebo spotřebu obdobného zboží.
Zboží bylo poškozeno živly. Dále kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, a o kterých musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.

SKLADOVACÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Veškeré objednané zboží je skladováno a převáženo při doporučených teplotách od +4 °C do +8°C. Všechny nepečené výrobky spotřebujte do 2 dnů ( mimo dne dovozu ) a uchovejte od + 4°C do + 8°C Všechny pečené výrobky jako jsou záviny, koláče, výrobky z listového těsta do 3 dnů od data zakoupení a uchovejte při teplotě od + 4C do + 15 °C. Výrobky studené kuchyně spotřebujte do 24 hodin a uchovejte od +4°C do +8°C. Po dodání objednaného zboží na místo určení chladícím vozem, kdy je zaručena 100 % garance dodržení skladovacích teplot, musí být doporučené skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se firma zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a následně nebude akceptována ani případná reklamace. Při správném skladování Vám garantujeme plnou záruku na kvalitu zboží po dobu jeho doporučené spotřeby. Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chuti či složení výrobku po jeho převzetí, neprodleně kontaktujte naše pracovníky od 8:00 – 14:30 na telefonu +420 601 382 808 nebo vyrobna@family-cafe.cz. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

DÉLKA POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí výrobna firmy Ing. Vlastislav Dvořák (Cukrárna family café) a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, zákusky, koláče, výrobky studené kuchyně a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.                         

V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Při stornování objednávky po zaplacení celkové ceny: 10 a více dní před objednaným termínem, se firma zavazuje vrátit zaplacenou cenu nebo zálohu v plné výši, avšak po tomto termínu si účtuje stornovací poplatek takto: 8-9 dní před objednaným termínem 40% ze zaplacené částky 6-7 dní před objednaným termínem 50% ze zaplacené částky 4-5 dní před objednaným termínem 60% ze zaplacené částky 3 dny před objednaným termínem 80% ze zaplacené částky 2 dny před objednaným termínem 90% ze zaplacené částky 1 den před objednaným termínem 100% ze zaplacené částky Bližší informace získáte na e-mailu: vyrobna@family-cafe.cz nebo na tel:+420 601 382 808.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.